Nasze realizację obejmują

1) wspieranie i organizowanie projektów informacyjnych, kształceniowych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy, kultury, sztuki i sportu;

2)    inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych;

3)    realizacja pozaszkolnych form edukacji artystycznej;

4)    wspieranie działalności wspomagającej edukację;

5)    integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu;

6)    wspieranie uzdolnionych osób w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju;

7)pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych;

8)promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi kultury, oświaty, zdrowia i sportu;

 9)promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji, zdrowia, kultury i sportu;